เรื่องประกาศประกวดราคาซื้ิอจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องประกาศประกวดราคาซื้ิอจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

2เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)