เรื่องประกาศประกวดราคาซื้ิอจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องประกาศราคาซื้ิอจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูรับการสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑ประกาศประกวดราคา๑ทับ๒๕๖๕๒๐กย๖๔๑๙๕๖

๒เอกสารประกวดราคา๑ทับ๒๕๖๕๒๐กย๖๔๑๙๕