สถิติผู้เข้ารับบริการ

ข้อมูลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ตารางจำแนกเด็กที่อยู่ในอุปการะ ตามเพศ
ข้อมูลเด็ก (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ )

 

 

 

 

 

เพศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ปกติ HIV รวม
ชาย ๑๒๗ ๑๒๘
หญิง ๑๐๙ ๑๑๓
รวม ๒๓๖ ๒๔๑

 

ตารางจำแนกประเภทกลุ่มเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 

 

 

 

ประเภท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ๒๔๑
เด็กที่อยู่ในครอบครัวอุปการะ ๑๔
เด็กติดเชื้อ HIV อยู่ในมูลนิธิเอกชน ๒๘
รวม ๒๘๓

 

 

 

Comments are closed.