ศูนย์การเรียนรู้


ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างรอบด้าน
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
การช่วยเหลือด้านสติปัญญา และด้านภาษา
โดยใช้กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม

Comments are closed.