กิจกรรม

การดำเนินโครงการกิจกรรม
เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, 
กิจกรรมวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท,
กิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว เป็นต้น

 

Comments are closed.