โครงการบ้านเด็กอ่อน

โครงการบ้านเด็กอ่อน


บริการด้านการเลี้ยงดูเด็ก

ให้การเลี้ยงดูในด้านปัจจัยสี่และดูแลด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีพี่เลี้ยงและพยาบาลดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง มีนวัตกรรมในการช่วยเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่ เตียงอาบน้ำเด็กอ่อน โต๊ะฝึกรับประทานอาหาร ด้วยตนเอง ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องเตรียมความพร้อม ห้องสมุดของเล่น การนวดสัมผัสร่วมกับการฟังเพลง นอกจากนี้ยังสนับสนุนทางด้านปัจจัย 4 ซึ่งมีอาหารเสริมที่เหมาะสมตามวัยและที่อยู่อาศัยที่สะอาดและเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 10 ห้อง ตามวัยของเด็ก แต่ละห้องมีปุนวม หุ้มผนัง ป้องกันการกระแทก และมีฝ้าเพดานชวนฝัน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็ก


บริการด้านสังคมสงเคราะห์และการศึกษา

จัดทำทะเบียนประวัติ การติดตามเยี่ยมครอบครัว จัดบริการสังคมสงเคราะห์ เฉพาะรายงานและกลุ่มชุมชน บริการสวัสดิการ การส่งเด็กคืนครอบครัว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาครอบครัวทดแทน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนการประสานความร่วมมือจัดหาอาสาสมัคร และหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเด็กที่อยู่ในวัยศึกษาเข้าสถานศึกษา ภายนอกเพื่อให้เด็กได้รับความรู้และเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคมกับบุคลภายนอก


การส่งเสริมพัฒนาการ

มีการจัดแบ่งกลุ่มเด็กในสถานสงเคราะห์ตามลำดับดังนี้
0 - 1 ปี วัยเด็กเล็ก
1 - 3 ปี วัยเตาะแตะ
3 - 6 ปี วัยก่อนเข้าเรียน
ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ การช่วยเหลือด้านสติปัญญา และด้านภาษา โดยใช้กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุมกิจกรรมที่จัดไว้ การเล่นกลางแจ้ง การเล่านิทาน การจัดทัศนศึกษา การปฏิบัติทดลองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาทางด้านภาษา การฟัง พูด ส่งเสริม ให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย การปรับตัว รู้จักเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ ให้อภัย
- ฝึกหัดทางด้านต่าง ๆ แก่เด็ก
- วางแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล รวมทั้งประเมินและติดตามผล
- แก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการของเด็ก
- เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน
- เตรียมความพร้อมเด็กก่อนจำหน่ายออกจากสถานสงเคราะห์
- การทำงานประกอบไปด้วย นักพัฒนาการ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะทำงานเป็นทีม


การป้องกันและส่งเสริมอนามัยและโภชนาการ

- การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพเด็กจากแพทย์ เมื่อแรกเข้า สถานสงเคราะห์ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จัดทำประวัติสุขภาพเด็ก ให้มีภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ จัดห้องแยกสำหรับเด็กที่ป่วย ดูแลสุขาภิบาลและอนามัยในสถานสงเคราะห์ การรักษาพยาบาล
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีแพทย์มาตรวจรักษาให้ทุกวัน พุธ กรณีที่เด็กเจ็บป่วยจำเป็นต้องดูแลรักษาจากหน่วยงานภายนอกจะมีพยาบาลและพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบนำส่งโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้เคียง
- โภชนาการสำหรับเด็กประสานงานกับสถาบันวิจัยอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดทำตารางอาหาร ตรวจสอบคุณภาพอาหารและแนะนำอาหารเสริมพิเศษ จัดนมและอาหารเสริมตามวัยเด็ก เน้นการได้รับอาหารเสริมทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและจัดให้มีนักโภชนาการที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ