กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (ตลาดนัด – คุ๊กกิ้ง) ประจำปี 2561

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (ตลาดนัด – คุ๊กกิ้ง) ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก ให้ได้เรียนรู้การใช้จ่ายเงิน และการประหยัดอดออม รวมถึงให้เด็กได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน และวิธีการประกอบอาหารอย่างง่าย เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักมีความอดทน ความมีระเบียบวินัย และยังเป็นการกระตุ้นพัฒนาการให้สมวัย
ระยะเวลาดำเนินการ : ตลาดนัด ทุกเดือน ๆ ละ 1ครั้ง (พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
คุ๊กกิ้ง ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง (ศุกร์ที่ 3 ของเดือน)

สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท