กิจกรรมวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก ๆ และส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกสนาน ได้แสดงความสามารถ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กอันเป็นทรัพยากรและอนาคตของชาติ ได้มีความสุขและเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 13 มกราคม 2561
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท