กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพด้านการดูแลเด็กติดเชื้อ HiV ให้อยู่สังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพด้านการดูแลเด็กติดเชื้อ HiV ให้อยู่สังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ด้านการดูแลเด็กHIV ให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานกับเด็กให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมิถุนายน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ภาพกิจกรรม