กิจกรรมสู่โลกกว้าง ประจำปี 2561

กิจกรรมสู่โลกกว้าง ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ ในความอุปการะ ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และให้เด็กกล้าเผชิญกับสิ่งแวดล้อมภายนอก กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาดำเนินการ : ทุกเดือน
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท