กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท