กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทาง การปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เด็กนำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีพฤติกรรมที่ดีงาม เหมาะสม ในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและสังคมต่อไป
ระยะเวลาดำเนินการ : วันพระ
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท