กิจกรรม กีฬาสามัคคี “พญาไทเกมส์”

กิจกรรม กีฬาสามัคคี “พญาไทเกมส์”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนสิงหาคม
สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท