กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรสถานสงเคราะห์ฯ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ
ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมกราคม
สถานที่ : ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์