อัตรากำลัง

อัตรากำลัง (ข้อมูล28 พฤศจิกายน 2562)

ประเภทอัตรากำลัง
จํานวน (คน)
ข้าราชการ
5
ลูกจ้างประจำ
16
พนักงานราชการ
27
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) /ลูกจ้างมูลนิธิฯ
86
รวม
134