โครงสร้างองค์กร

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

ฝายบริหารงานสถาน

 • งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเงิน-บัญชี การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาบุคลากร งานประชุม งานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานท่ี งานประชาสัมพันธ์และเวรยาม
 • การควบคุม ดูแล เลี้ยงดูผูัรับฯ
 • งานอื่นๆทีไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
 • งานรับบริจาค

ฝายส่งเคราะห์และส่งเสริมพัฒนาการ

 • การฟื้นฟูทางร่างกายและจิดใจ การบำบัดและฟื้นฟู ทางกายภาพ
 • การดูแลด้านนันทนาการของเด็ออ่อนให้เป็นไปตามวัย
 • การฝึกหัดทักษะและนิสัยเด็ก การแก้ปัญหาเด็กที่เบี่ยงเบนเฉพาะราย
 • การให้การศึกษาเรียนรู้ก่อนวัยเรียน การศึกษาตามช่วงวัยและการสังคมสงเคราะห์
 • การจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับฯ การพินิจและวิเคราะห์ปัญหาของผู้รับฯ

ฝายแผนงานและวิชากร

 • วางแผนจัดทำแผนงาน โครงการของสถานสงเคราะห์
 • ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ด้านแผนโครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วน รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานภายใน และนอกหน่วยงาน
 • เผยแพร่งานโครงการประชุม
 • รวบรวมสถิติข้อมูล ติดต่อประสานงานและ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์

ฝายพยาบาลและโภชนา

 • การดูแลสุภาพเด็กอ่อน
 • การให้ภูมิคุ้มกัน
 • การป้องกันโรคติดต่อ
 • การรักษาพยาบาล ทันตอนามัย
 • การอนามัยและสุขาภิบาล
 • การดูแลด้านโภชนาการ
 • ดูแลนักศึกษาพยาบาล