วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งเด็กปกติและเด็กติดเชื้อ HIV  ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรือสาธารณะ  เด็กที่มาจากครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมหรือ บิดามารดาให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กเร่ร่อน พลัดหลง เด็กถูกทำร้าย ขอทาน ถูกค้ามนุษย์ และให้การอุปการะบุตรผู้รับการสงเคราะห์ ใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยให้เด็กได้รับปัจจัย 4 และพัฒนาการ ด้านร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา

เป้าหมาย
 1. เด็กที่อยู่ในความอุปการะสถานสงเคราะห์ ได้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
  พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม
 2. เด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ทุกคน ได้รับการปกป้อง คุมครองและช่วยเหลือที่เหมาะสม
  สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 3. เด็กทุกคนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ได้รับบริการการดูแลและเลี้ยงดูที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
 4. สถานสงเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อม และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เอื้อและเหมาะสมการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กช่วงปฐมวัย
ภารกิจ

ให้การอุปการะเด็กชาย-หญิงตั้งแต่แรกเกิด - 6ปี ที่ถูกทอดทิ้งที่สาธารณะหรือทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาล หรือครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม เด็กที่ตกอยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ รวมทั้งเด็กติดเชื้อ HIV โดยดูแล

 1. บริการด้านปัจจัยสี่ ให้การเลี้ยงดู ให้นม อาหารเสริม และอาหารที่เหมาะสมตามวัย สถานที่อยู่สะอาด แบ่งตามอายุของเด็กมีแม่บ้านและพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ความอบอุ่น อย่างใกล้ชิด
 2. บริการสังคมสงเคราะห์ มีการสอบประวัติและจัดทำประวัติเด็ก ติดตามประวัติเด็กและครอบครัว ดำเนินการด้านทะเบียนราษฎร ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก ปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ปัญหาด้านจิตใจ และอารมณ์ การเยี่ยมบ้าน ติดต่อส่งกลับครอบครัวเดิม หรือจัดหาครอบครัวทดแทนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนส่งไปอยู่ในครอบครัวและเตรียมครอบครัว/ชุมชนให้พร้อมในการรับตัวเด็กคืนสู่ครอบครัว รวมทั้งจัดบริการด้านอื่น ๆ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว
 3. บริการด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ เน้นการป้องกัน แก้ไขและบำบัดรักษาสุขภาพอนามัยของเด็ก ให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามวัย โดยพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดเตรียมอาหาร ที่เหมาะสม กับภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละราย รวมทั้งเด็กป่วยที่จำกัดอาหารบางประเภท
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในอุปการะ และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กในความอุปการะให้เป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม โดยมีนักพัฒนาการ จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย ทั้งการพัฒนาทางร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษา จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนวางแผน และพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล แก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้เด็กอย่างเหมาะสมตามวัยและสภาพของเด็ก ส่งเสริมด้านการแสดงออกและศิลปวัฒนธรรม
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กในความอุปการะ พร้อมทั้งประสานเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่เด็ก และสังคมใกล้เคียง สถานสงเคราะห์
 6. พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสร้างความตระหนัก ให้ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร และใช้ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง