ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เลิศล้ำนวัตกรรม  ผู้นำแหล่งเรียนรู้
ควบคู่คุณธรรม  นำสู่ครอบครัวที่อบอุ่น

เป็นสถาบันต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้
เรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

1
ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  เป็นระบบครบวงจรในรูปแบบสถาบันครอบครัว
2
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กสู่สังคม
3
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
5
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กลุ่มเป้าหมาย