ผู้บริหาร

นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ตำรงตำแหน่งเมื่อ 10 เม.ย.2560 ถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้ปกครอง จากอดีต - ปัจจุบัน

1. แพทย์หญิงสรวงเกษม ชื่นชูศิลป์
2. นางพวงเพชร เจริญลาภ
3. นางสาวจรูญ เขียวดอกน้อย
4. นางลออ อรรถานิทธิ์
5. นางสาวศิริพร มูลศาสตร์
6. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
7. นางดารพรรณ นาคฉัตรีย์
8. นางวีนัส จันทรประภา
9. นางรัชนี ไร้บาป
10. นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์
11. นางวภิวา อุดมรัตน์
12. นางรชธร พลูสิทธิ์
13. นางรุ่งทิวา สุดแดน
14. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ
14. นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ