ประวัติบ้านเด็กอ่อน

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยรัฐบาล สถานสงเคราะห์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2496 เนื่องจากในระยะนั้นมีเด็กอ่อนที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระของโรงพยาบาลในการเลี้ยงดูเด็กอ่อนกำพร้า ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี รัฐบาลโดย ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตของเด็ก ที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่งทั้งหลาย จึงได้อนุมัติให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้ง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้นเป็นแห่งแรก โดยใช้เงินสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนหนึ่ง สร้างอาคารขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2496 ต่อมาจำนวนเด็กได้เพิ่มมากขึ้น และอาคารดังกล่าวเล็กและคับแคบไม่สามารถขยายได้ จึงได้ย้ายสถานที่ไปตั้งใหม่ที่ เลขที่ 264/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีพื้นที่ 5 ไร่ 99 ตารางวา

ต่อมาในปี 2545 กรมประชาสงเคราะห์ฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้พื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก “สมเด็จพระเทพรัตน” และ ย้ายสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มาสร้างใหม่ในพื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สนับสนุนงบประมาณในการ ก่อสร้าง ซึ่งส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และได้ย้ายมาดำเนินการที่ใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
เลขที่ 78 / 24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา

ปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นหน่วยงานสังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่  มีอาคาร 18 อาคาร โดยแบ่งพื้นที่ 7 ไร่ สำหรับเป็นที่ทำการและอาคารต่าง ๆ สำหรับเด็ก 15 อาคาร และพื้นที่ 3 ไร่ สำหรับเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
เลขที่ 78 / 24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

โทรศัพท์หมายเลข 02-584-7255
โทรสารหมายเลข 02-584-7255 ต่อ 109

Email phayathaibaby@dcy.go.th