กิจกรรมของบ้านเด็กอ่อนพญาไท ประจำปี 2563

กิจกรรมของบ้านเด็กอ่อนพญาไท

 • กิจกรรมวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปี 2559

  กิจกรรมวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

  กิจกรรมวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก ๆ และส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (ตลาดนัด – คุ๊กกิ้ง) ประจำปี 2561

  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (ตลาดนัด – คุ๊ก

  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (ตลาดนัด – คุ๊กกิ้ง) ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์ :…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรมสู่โลกกว้าง ประจำปี 2561

  กิจกรรมสู่โลกกว้าง ประจำปี 2561

  กิจกรรมสู่โลกกว้าง ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ ในความอุปการะ…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพด้านการดูแลเด็กติดเชื้อ HiV ให้อยู่สังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการ

  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพด้านการดูแลเด็กติดเชื้อ HiV ให้อยู่สังคมร่วมกันอย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ด้านการดูแลเด็กHIV ให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานกับเด็กให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระยะเวลาดำเนินการ…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรสถานสงเคราะห์ฯ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนา…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ

  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ : เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่…

  เพิ่มเติม

 • กิจกรรม กีฬาสามัคคี “พญาไทเกมส์”

  กิจกรรม กีฬาสามัคคี “พญาไทเกมส์”

  กิจกรรม กีฬาสามัคคี “พญาไทเกมส์” วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคม…

  เพิ่มเติม