โครงการบ้านเด็กอ่อน
จิตอาสา

เป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ป้อนข้าว เล่านิทาน
พาเด็กทัศนศึกษาภานนอก และอื่น ๆ อีกมากมาย
เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ในครอบครัวได้รับ

โครงการสู่มาตุภูมิ

จัดขึ้นเพื่อติดตามผลเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศ
การจัดหาครอบครัวทดแทนถาวรในรูปแบบครอบครัวบุญธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร

โครงการครอบครัวอุปการะ

ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก เป็นที่ให้ความรัก
ความอบอุ่น ให้การเลี้ยงดูซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการ
จิตใจและสติปัญญาของเด็ก

โครงการแสงตะวัน

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
ภายใต้ยุทธศาสตร์เพชรน้ำหนึ่ง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเหมาะสม

ยินดีต้อนรับ!

ให้การอุปการะเด็กชาย-หญิงตั้งแต่แรกเกิด - 6ปี ที่ถูกทอดทิ้งที่สาธารณะหรือทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาล หรือครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม เด็กที่ตกอยู่ในสภาพยากลำบาก เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ รวมทั้งเด็กติดเชื้อ HIV

 • บริจาค

  รายการสิ่งของที่รับบริจาค  1.นมกล่อง รสจืด ขนาด 180 มล.-220 มล. 2.ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทุกไซส์ 3.ข้าวสาร…

  เพิ่มเติม
 • สถิติผู้เข้ารับบริการ

  ข้อมูลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตารางจำแนกเด็กที่อยู่ในอุปการะ ตามเพศ ข้อมูลเด็ก (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ )…

  เพิ่มเติม
 • ศูนย์การเรียนรู้

  ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ การช่วยเหลือด้านสติปัญญา และด้านภาษา โดยใช้กิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม

  เพิ่มเติม
 • กิจกรรม

  การดำเนินโครงการกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง,กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,  กิจกรรมวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, กิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว เป็นต้น  

  เพิ่มเติม

ข่าวสารและสาระความรู้


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประจำเดือนมกราคม 2560

เพิ่มเติม

จดหมายข่าว

ข่าวประกวดราคา

เพิ่มเติม

สาระความรู้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก.

เพิ่มเติม